Strategy of the Future Consortium

Проектът

Консорциумът трябва да бъде структура и организация, от физически лица, компании, фирми и юридически субекти, занимавали се и отдали своите знания, умения, опит и интереси за решаването на кардиналния проблем на нашето съвремие - евтиния, безопасен, незамърсяващ околната среда и неизчерпаем енергиен източник. Консорциумът трябва да бъде регистриран в Република България, с главно седалище и стратегически, научно технически и технологичен център, също в Република България.

Проектите, които ще изследва, разработва и внедрява консорциума, посочени и описани в концепцията са за човечеството и страните на света. Тези проекти не могат да бъдат приоритет само на една страна, на една държава. Тези проекти не могат да бъдат осъществени от действията на отделни лица, отделни фирми и компании, както и на отделни държави. Необходимо ще бъде включването и организирането на огромен научно-технически ресурс, както и обезпечаването на целеви финансови средства. Необходимо ще бъде, тези проекти да бъдат едни от главните приоритети при разработването на програмите за устойчиво развитие на страните.

Основни и задължителни приоритети на консорциума, които трябва да бъдат заложени в правилника, предмета на дейност и задължения, отнасящи се за всички участващи в нея са:

- Всички издадени патенти да бъдат собственост на консорциума;

- Всички опитни установки, прототипи и изследователски показатели и резултати, ще бъдат собственост на консорциума. Това ще бъде неговата интелектуална собственост;

- Интелектуалната собственост не може и не трябва да бъде продавана.Интелектуалната собственост ще бъде предоставяна при взаимно изгодни условия на участниците и страните.

- Не трябва да се допускат решения в консорциума на инвеститори- физически, или юридически лица, които с предложението си за инвестиции, да претендират, или да се опитват да придобиват права целящи присвояване на управлението, или промяна на концепцията;

- С всички юридически, или физически лица, проявили интерес и желание за внедряване на разработките на консорциума, в съответствие с приетата концепция за приложението на квантовата енергия, ”Браун газа” и свързаните с тях технологични процеси, ще се създават смесени дружества, с точно определен предмет на дейност, с разчетени придобивки за двете страни от продукта, който ще произвежда смесеното дружество. Производството и реализацията на този продукт, ще се решава при взаимно изгодни условия;

- Консорциумът си запазва правото да произвежда основните компоненти, горивните устройства, инсталации и агрегати, на принципа на овладяването на кълбовидната мълния и освобождаването на свободната квантова енергия, както и Браун газ генераторите. Производството на тези основни елементи ще бъде организирано с предимство в Република България;

- Консорциумът трябва да организира производството на необходимите материали, детайли и елементи за комплектуването на всички горивни устройства в Република България, както при договаряне в други страни и утвърдени водещи компании;

- Всеки краен продукт, който ще се произвежда от смесеното дружество, ще се разработва технически, конструктивно и технологично от съвместни екипи на базата на предварително договорени условия;

- Крайният продукт ще се произвежда, изпитва и узаконява в компанията производител на продукта и партньор в смесеното дружество. Консорциумът ще доставя, гарантира и узаконява фирмения продукт-горивните квантови устройства;

- Консорциума ще се финансира от европейски фондове за иновации, от юридическите, или физически лица преки участници в консорциума, от създаваните смесени дружества с водещите фирми за производство на различните продукти съгласно концепцията, както и от различни източници и от участниците в консорциума.

- За осигуряването на високо квалифицирани кадри ще се подхожда изключително прецизно, като за всяко лице ще се провежда конкурс и тестване. Основен източник на кадри ще бъдат Техническите Университети, Професионалните средни технически училища, като някои от тях ще бъдат привлечени в състава на Консорциума. Ще бъдат предприети контакти и с някои водещи университети от други развити страни, с цел привличане на перспективни студенти, показали необходимите качества. Този проект, тази концепция няма да бъде само за Р. България. Тя трябва да бъде за всички страни, които ще приемат съвместна дейност. Изпълнението на този проект и тази концепция се нуждае от млади специалисти, необременени от старите властващи теории и използването на енергийните природни ресурси. Това е нов вид енергия, която трябва да бъде овладяна и вкарана в промишлеността, бита и в нашия живот. Изпълнението но този проект ще бъде съпроводен със съпротивата на огромни и могъщи икономически и финансови структури, които ще полагат усилия да запазят сегашното статукво.

- За успешното развитие на концепцията и стратегията, Консорциумът ще учреди инвестиционен фонд съгласно международните финансови регулации и разпоредби.

И Н В Е С Т И Ц И О Н Е Н Ф О Н Д

Този инвестиционен фонд ще бъде регистриран съгласно нормативните наредби, ще се ръководи от финансови експерти, и ще бъде част от дейността на Консорциума. Регистрацията трябва да бъде на акционерна основа, ще работи с финансови инструменти, както ще търси и осигурява средства от различни програми, вноски от юридически и физически лица, които могат да бъдат членове на консорциума, или само да участват със свои активи, търговия с финансови инструменти. Основната цел на този фонд ще бъде за финансиране на проектите от програмата на консорциума, финансиране на нови технологии и тяхното внедряване, за обучение и подготовка на кадри с различна степен на квалификация, както и за културни и просветни мероприятия. Акционерният принцип и осигуряването на дивиденти, приоритетно ще бъде за развитие и внедряването на проектите от програмата на консорциума. Инвестиционният фонд ще бъде в състава на управлението на консорциума и ще се отчита пред ръководството му. Това ще осигури финансов комфорт на консорциума и възможности за разработване на нови технологии, иновации и инвестиции в социални, учебни и културни мероприятия.   

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.