Program Minimum

Това не е утопия! Това не е илюзия!

Това е повече от 30 години опит в САЩ, Канада, България, Китай. Тези изследвания доказаха безкрайните възможности на свободната квантова енергия. Ние вече имаме регистриран патент за полезен модел и заявка за патент - Система за генериране на квантова енергия. Разработването на други патенти е в ход:

Кавитационен генератор на топлина със свръхплътна гореща квантова плазмена сфера.

Електричество с линеен квантов генератор.

Електричество с въртящ се квантов генератор.

Квантов корабен двигател.

Обезсоляване на морска вода и пречистване на промишлено замърсени води и други.

Разработването на квантови генератори може да се прилага в промишлеността, бита, селското стопанство. Това изисква участието на много екипи от специалисти, организирането на производствени мощности и финансова помощ за тези проекти.

Обръщаме се към различни компании и инвестиционни сдружения с намерението да започнем взаимни разработки и реализация на тези проекти.

Готови сме да предоставим целия си опит и знания за организиране на производството (включително патентоване и интелектуален опит) за ефективното разработване на прототипи и внедряването им в промишлеността и ежедневието.

Ние не налагаме нашите разработки. Не отричаме работата на държавите за внедряване на нови енергийни източници като проблем и задача на бъдещето. Те ще послужат на човечеството, ще създадат условия за нови открития, нови приложения в живота и битието ни. Но засега те са на такъв етап, че са необходими много време, огромни инвестиции с все още неясни крайни резултати (студен и горещ термоядрен синтез), за да се получат приложими резултати. В същото време всички останали представляват особена опасност като производство, транспортиране и съхранение - (например водородни източници).

Ето защо, предлагайки технологии, свързани със свободната квантова енергия от плазмената сфера, като неизчерпаем източник на безопасна енергия, ние искаме да спестим огромните усилия на човечеството. Нашите разработки позволяват бързо внедряване и прилагане във всички области на енергетиката, промишлеността и бита.

Регистриране на структура, която ще работи по тестването на прототипи, организацията на производството и внедряването на новите продукти в промишлеността. Тази структура ще се състои от юридически и физически лица, като в началото юридическите лица ще запазят предмета си на дейност, а впоследствие, в зависимост от развитието на дейностите, ще могат да променят предмета си на дейност. За такъв значим проект ще е необходимо да се включи потенциалът на учени, специалисти, изследователски институти, технологични и конструкторски звена, производствени предприятия.

Паралелно с регистрацията на конструкцията трябва да се регистрира и ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД, който да осигури завършването на тестовете, изработването на прототипите и който ще осигури необходимите средства за изследователската, проектантската, конструкторската и производствената дейност на изградената конструкция. Този фонд ще осигури нови работни места за различни категории специалисти и работници. Впоследствие ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ФОНД ще се попълва от изпълнението на проектите и от цялостната му дейност. Такива фондове имат някои от най-големите и водещи компании в света.

Тази структура, с умелото си управление, с новите си иновативни разработки, с участието на някои високотехнологични специалисти, ще премине границите на Република България. Тези проекти за свободна енергия и нейното приложение не са за една компания, за една държава, те трябва да се разпространят в глобална полза.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.