Concept of the Future Consortium

Проектът

Доктор, инж. Кирил Борисов Чуканов, учен и експериментатор, в своя предизвикателен и перспективен труд - "ФИНАНСОВО КВАНТОВО ОТКРИТИЕ - ОБЩА ТЕОРИЯ НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ", теоретично е разработил и експериментално е доказал явлението кълбовидна мълния. Той доказва огромния потенциал на кълбовидната мълния като източник на неизчерпаема енергия, която при изкуствено получаване и контролиране може да замени всички традиционно използвани енергийни източници - твърди, течни газообразни горива, както и опасни за човешкото здраве екологични източници, от радиацията при използването и. на атомната енергия. Освен това тази енергия не може да причини никакво замърсяване на околната среда, което е един от най-големите проблеми на нашето общество.

От дългогодишните изследвания и експерименти на д-р инж. Чуканов в САЩ, Канада, Китай и в България, в сътрудничество и съвместна работа с инж. Евгени Беев, от получените резултати се доказва, че кълбовидната мълния и освобождаването на квантова енергия могат да бъдат внедрени и прилагани в различни области на промишлеността и да заменят всички природни източници на горива и енергия. Съществуващите машини, инсталации, агрегати, електроцентрали, използващи природни горива, могат да се използват, като се заменят горивните им устройства с нови квантови генератори, използващи кълбовидна мълния и квантова енергия.

Известни са гениалните идеи, открития, експерименти и разработки на великия експериментатор, учен и откривател Никола Тесла, който поставя нов технологичен период в развитието на човечеството. За това говори и д-р инж. Кирил Чуканов, в своите научни и експериментални разработки обосновава огромния потенциал на кълбовидната мълния, а със съвместната работа на инж. Евгени Беев, доказва възможността за широко приложение на този нов енергиен източник в различни области на промишлеността, бита и икономиката. . Тези разработки и лабораторните експерименти, проведени в няколко държави - САЩ, Канада, Китай и Република България, доказват възможностите на кълбовидната мълния и използването на освободената квантова енергия. Идеите, експериментите на Никола Тесла, продължени от д-р инж. Кирил Чуканов и инж. Евгени Беев, ни дават възможност за широко приложение на квантовата, евтина, усвоена и безопасна и най-важното незамърсяваща, чиста енергия във всички сфери на промишлеността, където се използват природни горива.

Откриването и получаването на "кафяв газ" от българина Илия Велков е също толкова важен и приложим източник на енергия. Възможностите на "Кафявия газ" са широки и той може да се използва като източник на топлина, като газ за изгаряне на различни вредни отпадъци без остатък и отделяне на замърсители на околната среда, както и в машиностроенето при извършване на определени операции.

Въз основа на тези експерименти и разработки те биха могли да намерят приложение и да бъдат реализирани в следните области:

Замяна на конвенционалните източници на природно гориво за различни видове промишлени пещи за отопление и термична обработка, както и в различни металургични процеси при производството на метали и метални сплави, с генератори на свободна енергия.

Замяна на конвенционалните източници на природно гориво на топлоелектрическите и ядрените централи с генератори за свободна енергия на съществуващите електроцентрали. Това ще доведе до пълно изчистване на вредните емисии, елиминиране на скъпите природни горива и лесна поддръжка, както и до значително намаляване на цената на произвежданата електроенергия.

Замяна на конвенционалните природни горива на газовите турбини, с квантови генератори за получаване на топлинна и кинетична енергия. Ще се използват съществуващите разработки на газови турбини, утилизатори, комбинирани с парни котли за промишлени и битови нужди. Този тип електроцентрали са удобни за експлоатация и за покриване на пиковите натоварвания на енергийните системи, но не са ефективни, тъй като около 50 % от получената електроенергия отива за захранване на въздушните компресори, както и за отделяне на вредни емисии, макар и по-малко . Идеята е да се проектира и разработи нова горивна камера, базирана на използването на кълбовидна мълния като източник на топлина. На следващия етап ще се предприеме разработване на нов тип генератор на свободна енергия, осигуряващ топлина и налягане и отказ на компресорите.

Предстои разработване на малки, средни и големи квантови генератори за производство на топлина и налягане, като тежките и скъпи системи за централно отопление ще бъдат премахнати. Всяко домакинство, жилищен блок или комплекс, производствено предприятие, болница и други учреждения ще могат да се отопляват и обслужват с малки квантови генератори за отопление, които ще използват незначително количество електроенергия, процесите ще бъдат програмирани и автоматизирани, и много важно и необходимо. ще бъдат напълно екологични. Това не е научна фантастика, а много близка реалност. За да се достигне до тази реалност, първо трябва да започне реконструкцията на съществуващите топлоелектрически и атомни електроцентрали, като съществуващите горивни системи и инсталации се заменят с квантови горивни системи и инсталации. За всяка действаща електроцентрала ще бъде изготвен индивидуален проект, за да се използват максимално съществуващите съоръжения и инсталации, които да работят до края на гаранционния си срок.

Идеята на Никола Тесла за безплатен пренос на електроенергия и използването и безопасно и безплатно по цялото земно кълбо е фантастична, но постепенно и поетапно тя е възможна.

Приложение в транспорта - автомобилен, въздушен, железопътен, воден. В близко бъдеще е възможно да се разработи нов генератор на квантово налягане за воден транспорт, който да използва реактивната мощност на генератора за задвижване, комбиниран с турбина на Тесла за задоволяване на битовите нужди на водното превозно средство - електричество и топлина. За първоначалното стартиране ще е необходима обикновена батерия, която ще се зарежда от собствения квантов генератор.

В автомобилния транспорт кафявият газ може да се използва както като смесител за намаляване на разхода на гориво, така и за почистване на двигатели с остатъчен мащаб. Резултатите са много обещаващи.

Приложението на квантовите генератори и на кафявия газ ще бъде предмет на допълнителни разработки, тестове за получаване на оптимален ефект за решаване на проблема с източника на гориво и замяната му с конвенционалните природни източници, както и за постигане на пълно премахване на вредните емисии.

Приложението на квантовите генератори за високо налягане може да намери приложение в промишлеността, като замени скъпите машини за високо налягане, например в инсталации за пречистване на замърсени и морски води и производство на чиста вода за напояване, промишлени и питейни нужди.

Какви нови производства ще трябва да се организират в България за прилагането на тази концепция -

Производство на различни съдове и кварцови изделия, като един от основните компоненти при производството на квантови генератори.

Производство на мощни кондензатори с примерни данни 150 000 A 35KV 160 микрофарада.

Производство на различни елементи и електрически уреди, необходими за производството на нови квантови горивни устройства. Тук можем да си сътрудничим с водещи компании, които имат развита производствена структура за такива елементи.

Производство на магнетрони с различен капацитет в сътрудничество с водещи производители.

В България ще трябва да се изгради изследователски и експериментален център.

Ще трябва да се организира подготовката и изготвянето на нови нормативни документи за производство, легализирането на новите продукти, както и всички условия за безопасна и сигурна експлоатация.

Създаване на нови специалности в средните технически училища и техническите университети.

Съставител: инж. Рашков

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.