Произходът на Материята

Все още ли материята е мистерия?

Всичко започва в океана от енергия, в който светът ни плува. През древността хората вярвали, че светът ни е плосък и плава в океана, обграден от вода. Вярвате или не, във всяка приказка има истина до някаква степен. Нека видим къде се крие тази истина. 

From a quantum physics perspective, the world looks like a leaf in the ocean of quantum energy surrounded by the boundaries limited by the origin of the matter. On the left our world is limited by the distance between the main structural atomic particles, on the right by the speed of light, on the bottom by the properties of our base structural material particles, protons and electrons and on the top by the gravity and ability to form the largest objects that exist in the universe. Those large objects cannot sustain bigger sizes than they are currently occurring due the structural forces in them. Above the size of their present existence, they just collapse back into the ocean of energy.

We have discovered a “quantum realm of existence of discrete matter”. See Figure 1. Discrete matter is matter made up of individual particles that exist for a long time and may convert in between. That is why they exist stable in our three-dimensional world of individual things. These are the material objects that surround us, and we see them, measure them, grasp them as the three-dimensional material reality with our senses. Outside of this world quantum two-dimensional material objects, such as ball lightning appear (bottom of the chart). They are very ephemeral objects – appearing for a short time and disappearing, almost material ghost objects, in our normal three-dimensional world. In our three-dimensional world, these quantum two-dimensional objects are not stable.

There are limits in which the ordered world exists and those limits are defined by the smallest and largest stable objects in the universe. The curve of Rkp defines the bottom boundary limitation imposed by the speed of light and the energy in rest, the Rc defines the maximum proton energy limitation imposed by the quantization by the speed of light and the Rd on the left defines the minimum proton energy limitation imposed by the distance in between them. In between those quantum limits the ordered world exists and understanding those limits is essential for understanding the mechanics of the present three-dimensional world. 

The electrons are formed on the left of the Rke boundary and are not part of the atomic nuclei, e.g. The protons are formed on the left of the Rkp boundary, in between both boundaries only protons exist. The matter starts forming out at a point in R-E space such as point 3 in figure 1, the matter will spontaneously move to the right in Figure 1, from point 3 to the boundary Rk,p например в точка 2, под формата на газ, и за да осъществи това движение, ще придобие енергия. 

Газът, както съществува в подредения свят, се намира в точка в пространството R-E, например точка 4, в която атомите или молекулите на газа имат своите електрони и поведението им съответства на приетите принципи на физиката. Както е известно, атомите и/или молекулите на газа могат да бъдат предизвикани да се йонизират, при което някои от атомните ядра остават свободни от електрони, но тези електрони първоначално са над Rk,e защото пространственото разстояние R между тях е твърде голямо. Както ще бъде обяснено по-долу, пространственото разстояние между свободните от електрони йони може да бъде намалено, така че свободните от електрони ядра да се окажат под границата Rk,p, през което време те спонтанно се придвижват към тази граница и в този процес генерират енергия (показана на фигура 1 като ΔE).

After a short existence, they jump right to the quantum boundary of the stable existence zone of matter, see Figure 1. This jump is accompanied by a gain of energy “ΔE”. The jump takes place right at the quantum boundary Rkp, because there the quantum gain delta R (violation of the law of conservation of energy) is minimal. And this happens because there is a quantum principle of minimum effect in nature. For example, a water drop with a small weight (negligible influence of gravity) always assumes a spherical shape because for this shape the surface energy of the drop is minimal.

How is matter created?

В космологичните модели на Големия взрив лептонната епоха е периодът от еволюцията на ранната Вселена, в който лептоните доминират в масата на Вселената. Тя започва приблизително 1 секунда след Големия взрив, след като по-голямата част от адроните и антихадроните се анихилират взаимно в края на адронната епоха. 

Well this assumption is true to some extent including in the timing of the events. It is very important to understand that there is no time perspective in the inanimate three-dimensional world and those processes are simultaneously and continuously occurring in our known world. The Big Bang as initially explained in astrophysics never happened in reality. Let’s try to explain the creation of matter in a different perspective. 

Да се върнем към изолираната област между границите Rkp и Rke. This area is an important factory creating the matter in our known world. Below the quantum boundary Rke leptons are formed and while moving on the right side of the boundary the proton matter is formed. The matter is continuously ongoing through its creation where the Big Bang is not a source event, but a supercritical state of existence that continuously is emanating leptons and hadrons while surfacing the boundary Rke. Beyond that boundary a nucleus is formed. 

При условия на разряд с висока енергия се получава изключение и се генерира гигантски макроатом под формата на кълбовидна мълния. Важно е да се разбере, че законите на физиката са валидни в границите на подреденото съществуване на света. В пояса между Rke и Rkp съществува различна квантова организация със свои собствени закони, както и под Rke границата. За тази област на съществуване е в сила модифицираният закон на Клапейрон-Чуканов за газ-плазмата. За да се запази равновесието на вселенската маса, нискоенергийните частици се връщат обратно в свръхкритичния пояс, който ще разгледаме по-долу.

Какво представлява свръхплътната плазма?

When we are talking about the existence of matter outside of the ordered world, we should not expect the existence to be in the form of any of the 3 aggregate states: gas, liquid and solid. Very often the plasma is considered as the 4th state of the matter. Although it is only a state of the ordered world. 

Всеки газ или течност променя свойствата си, докато се манипулира тройната им точка. Фазовата диаграма на водата показва фазовото поведение при промяна на температурата и налягането. Кривата между критичната точка и тройната точка показва температурата на кипене на водата при промени в налягането. Тя показва и налягането на насищане при промени в температурата. Квантовата точка е новото състояние на материята, в което действат квантовите граници.

The water triple point is 0oC at 1 atmosphere (1 Bar). At this point the water resides in its 3 states. Left of that point is solid, above that point is liquid and below that point is a gas. Water is not a compensable liquid and compared to the gasses it requires a lot of energy to change the normal state.

The critical point of water is at 374oC and 221 bars, beyond which the water behaves as in all 3 states. The state on the left is still liquid, the state below is still gas phase but the state above the critical point is called supercritical fluid (SCF). Due to the higher energy transfer ability of water in that stage the new nuclear science is looking into this stage to improve efficiencies of the nuclear fusion plants from 33% to 44%. 

Although if we continue further to compress the water, another state of the matter can be achieved, we called that state “super dense plasma”. The SDP point is calculated at a distance between molecules 100,000 times the molecule size of water. Water molecule size Rw is 0.275 nm or Rw= 2.75e-8 cm. If the R is 100,000xRw the T = 5,000C. 

СДП не е лесно да се постигне с конвенционалната наука и никога не е постигано, освен че съществува като природно явление. Такива природни явления съществуват в ядрата на звездите и планетите. Необходима е нова наука и технология, за да се създаде технологичен начин за установяване на условията, необходими за поддържане на петото състояние на материята.

Учените от консорциума "Чуканов Енерджи" са изследвали и използвали природно явление, известно като кълбовидна мълния, създадено в контролирана среда, за да могат да манипулират известното състояние на материята и да модулират нейното 5-то агрегатно състояние.

Заключение

Както обяснихме, съществуването на материята в нейните 4 агрегатни състояния е възможно само в рамките на квантовите граници в подредения свят. Създаването на материята е възможно чрез електронно-протонния пояс, обяснен в квантовата теория на всичко в квантовите книги на Чуканов. Дискусията за 5-тото състояние на материята показва, че постигането му чрез настоящите технологични предимства не е възможно, освен ако в процеса не се използва добре контролирано квантово явление. 

Автор

Георги Станчев

Георги Станчев

Български учен и иноватор с бакалавърска, магистърска и докторска степени по физика и бизнес. Основател и изпълнителен директор на Чуканов Енерджи, ООД. Автор на множество патенти и статии в областта на квантовата енергия.